Lover for Raseklubb for dansk/svensk gårdshund i Norge

Lover for Raseklubb for dansk/svensk gårdshund i Norge
Photo by Thomas Martinsen on Unsplash

Klubb stiftet 17. januar 2004

Vedtatt av årsmøtet den 18. mars 2006 med senere endringer, senest av 11. mars 2018
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb.

 

 

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Raseklubb for dansk/svensk gårdshund i Norge, og forkortes til RDSG.
Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre).
Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen Dansk/svensk gårdshund. Klubben har verneting i Akershus.

§1-2 Formål
Raseklubb for dansk/svensk gårdshund har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av hunderasen. Raseklubb for dansk/svensk gårdshund skal også arbeide
for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
- Årsmøtet
- Ekstraordinært årsmøte
- Styret
- Valgkomite

§ 1-4 Tilknytning og organisering
Rasklubb for dansk/svensk gårdshund er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.
Rasklubb for dansk/svensk gårdshund skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Nyttig informasjon